Pt 157-6 Lang jakke

i Iris Alpakka fra Rauma Garn